ATZ Rebuild houdt zich vooral

Algemene voorwaarden

De contactgegevens van de eigenaar van deze website vindt u op de contactpagina.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

 

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle offerten en facturen van ATZ Rebuild BVBA beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

 

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen.

 

Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

 

2. De klant zal zijn prestaties onder geen enkel beding kunnen opschorten omwille van welke reden dan ook.

 

3. Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen en werken geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper/opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van ATZ Rebuild BVBA. De koper/opdrachtgever is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

 

4. De klant erkent uitdrukkelijk dat ATZ Rebuild BVBA over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.

 

5. Indien tijdens de loop der werken de plannen, hoeveelheden of keuze materialen gewijzigd worden, zullen aanpassingen of veranderingen opmeting in meer- of min gebracht worden. Eventuele wijzigingen zullen worden verrekend op basis van de gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen.

 

6. De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter.

 

7. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

 

8. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

 

9. Alle klachten omtrent de facturatie moeten binnen 8 dagen en bij aangetekend schrijven worden geformuleerd. Na verstrijken van deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk.

 

10. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van de geplande werkzaamheden, verbindt hij zich ertoe om ATZ Rebuild te vergoeden voor alle kosten die de zij  heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de eventueel aan haar onttrokken werkzaamheden alsook voor de gederfde winst en dit met een minimum van 30% van de aannemingsprijs.

 

11. ATZ Rebuild BVBA behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

 

12. Enkel de rechtbank van het rechtsgebied waar de  maatschappelijke zetel van ATZ Rebuild BVBA is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen in rechte.

 

13. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

14. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

15. De verplaatsingskost bedraagt € 0,80 / km, excl. BTW.

16. Korting contant wordt onder geen beding toegestaan.

17. Bij renovatiewerken kan bij het uitbreken van oud schrijnwerk ondanks grootste voorzichtigheid beschadiging optreden alsook bij het uitbreken van oude toevoer en of afvoerleidingen en plaatsen van nieuwe: bv aan het plakwerk aan achterkant van een muur, rond het raam of de deur, aan de bestaande binnentabletten, etc. De eventuele herstelling hiervan is niet in deze aanneming inbegrepen en kan in regie op uw vraag gebeuren.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De eigenaar van de website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De eigenaar van de website kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De eigenaar van de website verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid
De eigenaar van deze website hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van de eigenaar van deze website. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de eigenaar van deze website via de gegevens vermeld op de contactpagina. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de eigenaar van de website, via de gegevens vermeld op de contactpagina, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook een correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De eigenaar van deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics
Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.